လာမည္႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းရန္စဥ္းစားေနသည္႔ လြတ္လပ္ေသာေငြေၾကးဥပေဒသစ္

ျမတ္မိုးေက်ာ္(ျမစ္မခ)
19 Sep, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျပည္တြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်ိန္၌္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားတည္ျငိ မ္မႈရွိ ေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒတစ္ရပ္ကို လာမည့္ ၂ဝ၁၃ ႏွစ္ဝက္ကာလတြင္ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ စီမံထားသည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ ေရွ႕လတြင္ ႏိုင္ငံေတာင္ဗဟုိဘဏ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သီးျခားအမွီအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးမည့္ ဥပေဒသစ္ ျပဌာန္းထား ရန္လည္း စဥ္းစားေနသည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဘလြန္းဘာ့ဂ္သတင္းႏွင့္ အင္တာ ဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ စက္တင္ဘာ (၁၄)ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကား ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ Read more of this post

Advertisements