ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ ရခုုိင္မိသားစုု ေတြ႕ဆံုု

01 October 2012

စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔က ရခိုုင့္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ရွိ ရခုုိင္မိသားစုုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုပြဲ အခမ္းအနားတရပ္ကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထိုုအခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာ အသွ်င္နာယကမွ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားအား ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ ” တကာႀကီး ဦးေအးသာေအာင္ဟာ ရခုုိင္လူမ်ဳိးတစ္ခုုတည္းအတြက္သာ လုုပ္ေနျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေနထိုုင္ၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုု တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုုပ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း။ ” အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားသည္။
Read more of this post

Advertisements