ပေလာင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာပံု

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီ ဥကၠဌ ပေလာင္အမ်ဳိးသား ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခြန္ပန္စိန္က ေတာင္တန္းနယ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အခ်ာအဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးေပၚထြန္းေရးတြင္ သမိုင္း၀င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပေလာင္  အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေတာင္ပိုင္ (ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕) ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခြန္ပန္စိန္၏ ဦးစီး ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သမုိင္း၀င္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္တို႔ က်ဆံုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးကာလတြင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ သည္လည္း ၿပိဳကြဲသြားရေလသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမည့္ အႏၱရယ္မွ ကင္တင္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းစစ္အုပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းယူလုိက္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ လူမ်ဳိးစု အမ်ဳိးသားမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ အေျခခံလူအခြင့္ အေရး ရရွိေရးႏွင့္ အာမခံခ်က္ရရွိေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးတို႔ကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံး ၾကရေလသည္။

ဤသို႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသား အသံုးခ်ခံ ဘ၀သို႔ မက်ေရာက္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ အေျခခံ လူအခြင့္အေရးရရွိေရး၊ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လံုးကို ဦးေဆာင္ႏုိင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေရး ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္းေရး ေခါင္းေဆာင္ တို႔က ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႔ Palaung National Force/ PNF ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႔ကို ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားႀကီး၏မ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ေသာ စ၀္ခြန္ ေအးႏွင့္ စ၀္ခြန္လီတို႔ကဦးေဆာင္၍ နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္၌ တပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္ ကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိခဲ့သည္။ စစ္ေဒသအျဖစ္ ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ဳိ၊ မိုးကုတ္၊ မိုးမိတ္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕တို႔ကို အေျခခံထားရွိကာ စစ္ေရး၊ စည္းရံုးေရးကို အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအတူ ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႔ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းကို နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဖြားပေလာင္မ်ဳိးႏြယ္၀င္ စ၀္ခြန္ေသာင္ ဦးေဆာင္ ကြက္ကဲၿပီး မန္ဘြန္ရြာ (ယခင္ နမၼတူ) ဟိုမိန္ (နမ့္ဆန္) တြင္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။ နမၼတူ၊ မန္တုန္၊ နမ့္ခမ္းႏွင့္ကြတ္ခိုင္ အေနာက္ၿခမ္း ေဒသတို႔ကို အေျခခံစစ္ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။

၁၉၇၆ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႕ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကို ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့
ၿပီး တာခြန္ ေသာင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပေလာင္အမ်ဳိးသား မ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ေေသာစိတ္ဓါတ္ကို မ်ားစြာစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပေလာင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ခိုင္မာေသာစစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လမ္းစဥ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္က်င့္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္ တာခြန္ေသာင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရုတ္တရက္ ကြယ္လြန္က်ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ မုိင္းသံလြင္မွ ဥကၠဌ အျဖစ္္လည္းေကာင္း တာေက်ာ္လွမွ ဥကၠဌအျဖ္စလည္းေကာင္း ယခုလက္ရွိ တာအိုက္မုန္းမွ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ဦးေဆာင္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ပေလာင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဖက္ျခမ္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဖက္ၿခမ္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လားရႈိးနယ္ အေနာက္ျခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္၊ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ပေလာင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ နအဖစစ္အုပ္စုတို႕အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ယင္းပေလာင္ လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ေသာေဒသမ်ားကို ပေလာင္ေဒသအထူး (၇)အျဖစ္သတ္မွတ္ ကာ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး (၁၄)ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ နအဖစစ္အုပ္မွ အင္အားသံုးကာ ရုတ္တရက္ ၀ိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔ခံမႈေၾကာင္းက ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ ေရးတပ္မေတာ္က လက္နက္အပ္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ နအဖစစ္အုပ္စုထံ လက္နက္ အပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပေလာင္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကိုပါ အားလံုးဖ်က္သိမ္း လုိက္ရသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပေလာင္ေဒသအတြင္းသို႔ နအဖ၏ စစ္တပ္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ နအဖ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည့္သူ စစ္မ်ား၊ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕မ်ား၀င္ေရာက္လာကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ကာ စစ္အာဏာရွင္စိုးမိုးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ပေလာင္ေဒသတြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အမည္ လံုး၀မသံုးေတာ့ဘဲ ပေလာင္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ဟူ၍သာ ရပ္တည္ေနရသည္။ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ လက္နက္အပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပေလာင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီႏွင့္ မဟာ မိတ္ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီအျဖစ္သာ ဆက္လက္လႈပ္ရွားရန္ နအဖမွ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ လက္နက္အပ္ၿပီးေနာက္ ပိုင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ပေလာင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီသည္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးသည့္အျပင္ ယခင္ လက္နက္မအပ္စဥ္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပင္ မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံး လ်က္ရွိသည္။ နအဖ ေပးအပ္ေသာ လယ္ထြန္းစက္မ်ား၊ လမ္းေဖာက္စက္မ်ား အစရွိသည္တို႔မွာလည္း ယင္းတို႔သံုးၿပီးေသာ စက္အေဟာင္းမ်ားကို ေဆးျပန္ သုတ္ထားျခင္းျဖစ္၍ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွ် စတင္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသးေခ်။

နအဖစစ္အုပ္စုတို႔သည္ ပေလာင္ေဒသအတြင္းရွိ အဏာမက္ေမာကာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေပ်ာက္ေနသူမ်ားကို ပေလာင္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စိတ္၀မ္း ကြဲေစရန္ ရာထူးစည္းစိမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ စည္းရံုးလ်က္ ရွိသည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ဦးခြန္ပြင့္ႏွင့္ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ပေလာင္ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရာထူးမ်ားခန္႔အပ္ကာ ပေလာင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္ေရးအဖြဲ႕၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူစစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ နအဖ တပ္တြင္ အတင္းအဓမၼ စစ္မႈထမ္း ေစခိုင္း ျခင္း မ်ား စနစ္တက် က်ဴးလြန္ျပဳ လုပ္လ်က္ရွိသည္။

http://www.palaungwomen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:2010-05-21-07-30-00&catid=2:palaung-history&Itemid=4

Advertisements

About myanmararmy
ဒီဆုိက္ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မွီလာေအာင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္သလဲဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆုိက္လုပ္လုိက္တာပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: