ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္၏ သမိုင္းအက်ဥ္း

30 October 2012

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔မွ ျပဳစုတင္ျပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္ကို ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္သည္ ၈-၅-၁၉၄၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္သို႔ တပ္သားအဆင့္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စမ္းေခ်ာင္းရွိစစ္ ၀န္ႀကီး ႐ံုး၊ကင္းတပ္တြင္ေလ့က်င့္ေရးဆင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလံုရွိ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္ႀကီးတပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၉-၉-၁၉၄၄ ရက္ေန႔တြင္ မဂၤလာဒံု စတုတၱပတ္ဗိုလ္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မဂၤလာဒံု၊ က်ဳိကၠလို႔ရွိ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္း(၄)တြင္ တပ္စုမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဆင္ႏဲႊခဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ တိုင္း(၁)၊ တပ္ရင္း (၁၀၄)တြင္ တပ္စုမွဴးတာ၀န္ျဖင့္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲႏြယ္ကုန္း၊ ကညြတ္ကြင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေက်ာ္ထင္

၂၉-၁-၁၉၄၆ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၄) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔ တပ္သားအဆင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ဒုတိယတပ္ၾကပ္၊ တပ္ၾကပ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၅-၂-၁၉၄၆ ရက္ေန႔တြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ တပ္ခဲြတပ္ေထာက္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀-၉-၁၉၄၈ ရက္ေန႔တြင္ ဒုဗိုလ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္တမ္း၀င္နံပတ္မွာ ၾကည္း ၅၃၃၂ ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္ (၃) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔တပ္စုမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၂-၃-၁၉၄၉ တြင္ မိခင္တပ္ရင္းျဖစ္ေသာ အမွတ္ (၃) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ၂၀-၃-၁၉၄၉ တြင္ အဆင့္သို႔တိုးျမင့္ခံခဲ့ရသည္။ တိုက္ပဲြမ်ားအတြင္း ထူးခၽြန္စြာတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၉-၆-၁၉၅၀ ရက္ေန႔တြင္ သူရဘဲြ႔ ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံရပါသည္။ ၆-၁၂-၁၉၅၀ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၃) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွာပင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ တပ္ခဲြမွဴးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၃-၁၁-၁၉၅၃ ရက္ေန႔တြင္ အင္အား ျဖည့္တင္းေရးတပ္ (ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)သို႔ တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၂၆-၅-၁၉၅၅ ရက္ေန႔တြင္ ၎တပ္ရင္းတြင္ ယာယီဒုတိယတပ္ရင္းမွဴး၊ ၉-၃-၁၉၅၇ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မဟာ(၁၀)၌ ယာယီဒုတိယလက္ေထာက္ စစ္ေရးႏွင့္စစ္ေထာက္ ခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၈-၅-၁၉၅၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္းခံရၿပီး ၎တပ္မဟာ(၁၀)မွာပင္ ဒုတိယလက္ေထာက ္စစ္ေရးႏွင့္ စစ္ ေထာက္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၆-၂-၁၉၅၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မဟာ(၁၀)၏ တပ္ေပါင္းစုဗိုလ္မွဴး၊ ၃၁-၁-၁၉၅၉ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၁) ခ်င္း ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း၏ ယာယီတပ္ရင္းမွဴး၊ ၂၈-၅-၁၉၆၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္းခံရၿပီး အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၇-၁၂-၁၉၆၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း)အျဖစ္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ၁၉-၉-၁၉၆၄ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးဌာနစုသို႔ စစ္ဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း)အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၃၀-၁-၁၉၆၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိတာ၀န္မ်ားအပါအ၀င္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျမာက္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာယႏၱရားၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးအျဖစ္ ပူးတဲြတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။

၁၈-၅-၁၉၆၆ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၇၇)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္သို႔ ယာယီဒုတိယတပ္မမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ၂၅-၈-၁၉၆၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္သို႔တိုးျမႇင့္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ၎တပ္မတြင္ ဒုတိယတပ္မမွဴး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၂-၈-၁၉၆၈ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၉၉) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၏ တပ္မမွဴး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၃-၇-၁၉၆၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၄-၉-၁၉၇၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအသစ္ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၈-၃-၁၉၇၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူးသို႔တိုးျမႇင့္ခံရၿပီး ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။  ၁၄-၃-၁၉၇၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္( ၅) အရ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၆-၃-၁၉၇၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၆-၃-၁၉၇၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္သို႔တိုးျမႇင့္ျခင္းခံရၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္အျပင္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ပူးတဲြတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ရသည္။

၉-၁၁-၁၉၈၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပူးတဲြတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၆-၆-၁၉၈၄ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ဆက္လက္ တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးအဖဲြ႕မွ ဆံုးျဖတ္ကာ တာ၀န္ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ၿပီး ၄-၁-၁၉၈၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္(၂/၈၄)ျဖင့္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ဘဲြ႕(ပထမအဆင့္) ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။

၄-၁၁-၁၉၈၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၃၀-၁၁-၁၉၈၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္သည္ ၎၏တပ္မေတာ္ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားအား ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္သည္ မဆလပါတီတြင္လည္း ၁၉၆၉ တြင္ တိုင္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (ရန္ကုန္တိုင္း)၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ပထမ အႀကိမ္ပါတီညီလာခံမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္၎၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ အရန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္၎၊ ၁၉၇၇၊ ၁၉၈၁ႏွင့္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ တတိယ၊ စတုတၱႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္ အျဖစ္၎ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္သည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃) ရက္ေန႔၊ အသက္ (၂၅) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပ်ဥ္းမနားသူ ေဒၚခင္၀င္းျမင့္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ပါသည္။

http://photayokeking.org/policylaw/armyreform/1025-history-general-thuya-kyaw-htin

Advertisements

About myanmararmy
ဒီဆုိက္ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မွီလာေအာင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္သလဲဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆုိက္လုပ္လုိက္တာပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: